ข้อมูล เทศบาลตำบลท่าเสด็จ

ประวัติความเป็นมา

ตราสัญลักษณ์

สภาพทั่วไป/สภาพภูมิประเทศ

การเมืองการปกครอง

จำนวนหมู่บ้านและประชากร

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การบริการพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ

ข้อมูลการติดต่อ

หน่วยงานและอำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่หน่วยงาน

สำนักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

ข้อมูลการติดต่อ

นโยบายและแผนงาน

นโยบายผู้บริหาร

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

รายงานการติดตามผล

แผนอัตรากำลัง

แผนพัฒนาสามปี

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายงานการประชุม

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการขัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการขัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

เทศบัญญัติและกฎหมาย

เทศบัญญัติกฎหมาย

เทศบัญญัติงบประมาณ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

การบริการ

E-service

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

การบริหารงานบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริจและประพฤติมิชอบประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
  วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลท่าเสด็จ
“เทศบาลตำบลท่าเสด็จ.........เป็นเทศบาลชั้นนำด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ และขยายระบบสาธารณูปโภคให้ทั่วทุกชุมชน และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน”
  พันธกิจหลักการพัฒนา
- ส่งเสริมให้มีการศึกษาทุกระดับ
- ส่งเสริมให้โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
- ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ให้อย่างน้อยเท่ามาตรฐานการศึกษาชาติ
- ส่งเสริมทุนการศึกษา วัสดุอุปกรณ์ให้เด็กนักเรียนทุกระดับมีใช้ในการเรียนการสอน
- ส่งเสริมให้มีการรักษาสุขภาพอนามัยอย่างถ้วนหน้า
- ส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของประชาชน
- ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนยาของทุกชุมชน
- จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกายในทุกประเภทกีฬาและทุกชุมชน
- ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเล่นกีฬาประเภทต่างๆ
- ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ ทุกประเภท
- จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะในชุมชน
- จัดให้มีการฝึกสอนงานอาชีพในด้านต่างๆ
- ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มผลิตสินค้าประเภทต่างๆ
- จัดให้มีศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าพื้นฐานและสินค้าทางการเกษตร
- ส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
- ส่งเสริมให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพของเกษตรกร
- ส่งเสริมการประกอบอาชีพอื่น
- จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
- จัดให้มีทางเท้าและสวนหย่อมตลอดจนบำรุงรักษา
- จัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
- จัดให้มีและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ
- จัดให้มีและบำรุงรักษาน้ำอุปโภคบริโภค
- จัดให้มีการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- จัดให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย และทำประโยชน์จากขยะมูลฝอย
- จัดให้มีการบำบัดน้ำเสีย
- ส่งเสริมให้ประชาชนรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- จัดให้มีโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 |