ข้อมูล เทศบาลตำบลท่าเสด็จ

ประวัติความเป็นมา

ตราสัญลักษณ์

สภาพทั่วไป/สภาพภูมิประเทศ

การเมืองการปกครอง

จำนวนหมู่บ้านและประชากร

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การบริการพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ

ข้อมูลการติดต่อ

หน่วยงานและอำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่หน่วยงาน

สำนักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

ข้อมูลการติดต่อ

นโยบายและแผนงาน

นโยบายผู้บริหาร

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

รายงานการติดตามผล

แผนอัตรากำลัง

แผนพัฒนาสามปี

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายงานการประชุม

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการขัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการขัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

เทศบัญญัติและกฎหมาย

เทศบัญญัติกฎหมาย

เทศบัญญัติงบประมาณ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

การบริการ

E-service

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

การบริหารงานบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริจและประพฤติมิชอบประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

>> ข่าวประชาสัมพันธ์
>> ข่าวชุมชน
>> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
>> ข่าวพัสดุ
>> ข่าวกิจกรรม
>> ข่าวภาษี
>> ข่าวย้อนหลัง
 
>> ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารถังน้ำใส หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบอน (ครั้งที่ ๒)  [ 19 มี.ค. 2564 ]
>> ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารถังน้ำใส หมู่ที่ ๕ บ้านท่าว้า (ครั้งที่ ๒)  [ 19 มี.ค. 2564 ]
>> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารถังน้ำใส หมู่ ๘ ครั้งที่ ๒  [ 8 มี.ค. 2564 ]
>> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารถังน้ำใส หมู่ ๕ ครั้งที่ ๒  [ 8 มี.ค. 2564 ]
>> ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถังน้ำใส หมู่ที่ ๘  [ 19 ก.พ. 2564 ]
>> ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถังน้ำใส หมู่ที่ ๕  [ 19 ก.พ. 2564 ]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคันคลอง ๒ ขวา ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๖,๑  [ 3 ธ.ค. 2563 ]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก้อสร้างทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล ๒ ซอย ๒ หมู่ที่ ๗  [ 2 ธ.ค. 2563 ]
>> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คันคลอง ๒ ขวา ฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ถนนเทศบาล ๒ ถึงถนนเทศบาล ๑๒ หมู่ที่ ๖,๑ ตำบลสระแก้ว  [ 11 พ.ย. 2563 ]
>> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๒ ซอย ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองปรือ  [ 10 พ.ย. 2563 ]
>> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๖  [ 9 พ.ย. 2563 ]
>> ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาขยายเขตประปา หมู่ที่ ๗,๙  [ 6 พ.ย. 2563 ]
>> ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล ๒ ซอย ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองปรือ  [ 3 พ.ย. 2563 ]
>> ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคันคลอง ๒ ขวาฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๖,๑  [ 3 พ.ย. 2563 ]
>> ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ  [ 20 ต.ค. 2563 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |