>> ข่าวประชาสัมพันธ์
>> ข่าวชุมชน
>> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
>> ข่าวพัสดุ
>> ข่าวกิจกรรม
>> ข่าวภาษี
>> ข่าวย้อนหลัง
 
>> ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับผลิตน้ำประปา จำนวน ๒ รายการ  [ 7 พ.ย. 2561 ]  
>> ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 26 เมตร ยาว 46 เมตร บ้านหลักเมตร หมู่ที่ 9 ต.สระแก้ว ทต.ท่าเสด็จ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  [ 31 ต.ค. 2561 ]  
>> ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางพาราฯ หมู่ที่ ๒  [ 29 ต.ค. 2561 ]  
>> ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 26 เมตร ยาว 46 เมตร บ้านหลักเมตร หมู่ที่ 9 ต.สระแก้ว ทต.ท่าเสด็จ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  [ 29 ต.ค. 2561 ]  
>> ประกาศราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางพาราฯ หมู่ ๒  [ 25 ต.ค. 2561 ]  
>> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. ๓๐-๐๐๘ สายบ้านเขาดิน - บ้านดอนโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลสระแก้ว  [ 19 ก.ย. 2561 ]
>> ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านหลักเมตร หมู่ที่ ๙ ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  [ 19 ก.ย. 2561 ]
>> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สพ.ถ.๓๐-๐๐๑-๑๙ สายบ้านหลักเมตร-คันคลอง ๑๙ ความยาว ๑,๓๔๐ เมตร  [ 3 ก.ค. 2561 ]
>> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางลาดยางคันคลอง ๑ ขวา ฝั่งตะวันตก หมู่ ๓  [ 10 พ.ค. 2561 ]
>> ประกาศประกวดราคาจ้างก้อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖,๗,๘ จำนวน ๓ โครงการ  [ 15 มี.ค. 2561 ]
>> ราคากลางดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๖ , หมู่ ๗ , หมู่ ๘ จำนวน ๓ โครงการ  [ 16 ก.พ. 2561 ]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ  [ 2 ก.พ. 2561 ]
>> ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ  [ 23 ม.ค. 2561 ]
>> ราคากลางการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ๒ รายการ  [ 11 ม.ค. 2561 ]
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๑  [ 4 ม.ค. 2561 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |