>> ข่าวประชาสัมพันธ์
>> ข่าวชุมชน
>> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
>> ข่าวพัสดุ
>> ข่าวกิจกรรม
>> ข่าวภาษี
>> ข่าวย้อนหลัง
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสด็จ เรื่องให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ต้้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าเสด็จ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 รับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 2 ต.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสด็จ เรื่องให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องชำระภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2561 [ 2 ต.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสด็จ เรื่องให้เจ้าของที่ดินซึ่งจะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 [ 2 ต.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องชำระภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลฯ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2560 รับแบบพิมพ์ฯ [ 3 ต.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
การชำระภาษีและใบอนุญาตต่าง ๆ ประจำปี 2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
ให้เจ้าของที่ดินซึ่งจะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 [ 1 ต.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
การชำระภาษี ประจำปี 2559 [ 1 ต.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องชำระภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2559 [ 1 ต.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าเสด็จอันต้องเสียนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2559 รับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ [ 1 ต.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องชำระภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศ เรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลอันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศ เรื่อง การชำระภาษี ประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินซึ่งจะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษีประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 |