ข้อมูล เทศบาลตำบลท่าเสด็จ

ประวัติความเป็นมา

ตราสัญลักษณ์

สภาพทั่วไป/สภาพภูมิประเทศ

การเมืองการปกครอง

จำนวนหมู่บ้านและประชากร

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การบริการพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ

ข้อมูลการติดต่อ

หน่วยงานและอำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่หน่วยงาน

สำนักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

ข้อมูลการติดต่อ

นโยบายและแผนงาน

นโยบายผู้บริหาร

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

รายงานการติดตามผล

แผนอัตรากำลัง

แผนพัฒนาสามปี

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายงานการประชุม

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการขัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการขัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

เทศบัญญัติและกฎหมาย

เทศบัญญัติกฎหมาย

เทศบัญญัติงบประมาณ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

การบริการ

E-service

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

การบริหารงานบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริจและประพฤติมิชอบประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

>> ข่าวประชาสัมพันธ์
>> ข่าวชุมชน
>> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
>> ข่าวพัสดุ
>> ข่าวกิจกรรม
>> ข่าวภาษี
>> ข่าวย้อนหลัง
 
ประกาศแผนจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ปี 2565 [ 14 ต.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน การภาษีที่่ดินและสิ่งก่อสร้างภาษีป้ายและค่าธรรมเนียม ปี 2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 [ 29 มี.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 23 พ.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 21 ธ.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2564 [ 21 ธ.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
แผนการปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ปีงบ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสด็จ เรื่องให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ต้้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าเสด็จ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 รับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 2 ต.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสด็จ เรื่องให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องชำระภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2561 [ 2 ต.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสด็จ เรื่องให้เจ้าของที่ดินซึ่งจะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 [ 2 ต.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 |