ข่าวประชาสัมพันธ์
                ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและนายกเทศมนตรีตำบลท่าเสด็จตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562      [10 ก.พ. 2564]

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
                    'ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าเสด็จ'