ข่าวประชาสัมพันธ์
                เทศบาลตำบลท่าเสด็จ โดยงานสวัสดิการ​สังคม สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระแก้ว และแพทย์หญิง ธิดาวรรณ สาลีผล ออกเยี่ยมบ้านคนพิการ เพื่อออกเอกสารรับรองความพิการให้แก่คนพิการในพื้นที่ต.สระแก้ว จำนวน 11ราย      [19 ส.ค. 2563]
              

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลท่าเสด็จ โดยงานสวัสดิการ​สังคม สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระแก้ว และแพทย์หญิง ธิดาวรรณ สาลีผล ออกเยี่ยมบ้านคนพิการ เพื่อออกเอกสารรับรองความพิการให้แก่คนพิการในพื้นที่ต.สระแก้ว จำนวน 11ราย