ข่าวประชาสัมพันธ์
                การดำเนินการพ่นสารเคมีและหมอกควันในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าเสด็จ      [17 มิ.ย. 2563]