ข่าวประชาสัมพันธ์
                ประชาสัมพันธ์ช่องทางการประเมิน ITAS 2563 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่      [4 มิ.ย. 2563]
              

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการประเมิน ITAS 2563 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือสำหรับการประเมิน ที่เรียกว่า การประเมินผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment System: ITAS )

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเสด็จ ขอประชาสัมพันธ์การเข้าระบบการประเมิน ITAS ให้ประชาชนผู้รับบริการได้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐต่อไป

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ผู้มารับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าระบบ ITAS ผ่านทาง QR Code หรือผ่านทางที่อยู่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/a6wols

2. ยืนยันตัวตนโดยการกรอก เลขบัตรประจำตัวประชาชน

3. กดเลือก “แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2563” จากนั้นกรอกแบบสอบถามในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาย ตามความเป็นจริง

4. เมื่อกรอกข้อมูลครบ ทำการบันทึกข้อมูล โดยการกดปุ่ม "บันทึกฉบับร่าง"