ข่าวภาษี
                ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสด็จ เรื่องให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ต้้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าเสด็จ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 รับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่      [2 ต.ค. 2560]

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:
                    'ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสด็จ เรื่องให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ต้้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าเสด็จ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 รับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่'