ข้อมูล เทศบาลตำบลท่าเสด็จ

ประวัติความเป็นมา

ตราสัญลักษณ์

สภาพทั่วไป/สภาพภูมิประเทศ

การเมืองการปกครอง

จำนวนหมู่บ้านและประชากร

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การบริการพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ

ข้อมูลการติดต่อ

หน่วยงานและอำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่หน่วยงาน

สำนักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

ข้อมูลการติดต่อ

นโยบายและแผนงาน

นโยบายผู้บริหาร

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

รายงานการติดตามผล

แผนอัตรากำลัง

แผนพัฒนาสามปี

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายงานการประชุม

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการขัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการขัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

เทศบัญญัติและกฎหมาย

เทศบัญญัติกฎหมาย

เทศบัญญัติงบประมาณ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

การบริการ

E-service

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

การบริหารงานบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริจและประพฤติมิชอบประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

>> ข่าวประชาสัมพันธ์
>> ข่าวชุมชน
>> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
>> ข่าวพัสดุ
>> ข่าวกิจกรรม
>> ข่าวภาษี
>> ข่าวย้อนหลัง
 
ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี   [ 9 ก.ย. 2564 ] [ อ่าน 15 คน ]

...อ่านต่อ>>
สิทธิผู้สูงอายุ [ 16 ส.ค. 2564 ] [ อ่าน 36 คน ]

สิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546

...อ่านต่อ>>
มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม [ 6 ส.ค. 2564 ] [ อ่าน 26 คน ]

...อ่านต่อ>>
มาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 [ 4 ส.ค. 2564 ] [ อ่าน 31 คน ]

...อ่านต่อ>>
ผลคะแนน ITA ประจำปี 2563 [ 27 ก.ค. 2564 ] [ อ่าน 32 คน ]

...อ่านต่อ>>
สื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการลดโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย จาก กรมอนามัย [ 23 ก.ค. 2564 ] [ อ่าน 32 คน ]

...อ่านต่อ>>
แนะนำการเล่น สำหรับครูปฐมวัย [ 23 ก.ค. 2564 ] [ อ่าน 23 คน ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2 [ 22 ก.ค. 2564 ] [ อ่าน 18 คน ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 8 [ 22 ก.ค. 2564 ] [ อ่าน 17 คน ]

...อ่านต่อ>>
รายงานผลแบบสำรวจความถึงพอในผู้รับบริการกายภาพบำบัด [ 2 ก.ค. 2564 ] [ อ่าน 33 คน ]

...อ่านต่อ>>
ประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก Mobile Application [ 29 มิ.ย. 2564 ] [ อ่าน 58 คน ]

ประชาสัมพันธ์ Mobile Application คุ้มครองเด็ก เป็นแอปพลิเคชั่นแจ้งเหตุเมื่อพบเห็นเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหา บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

...อ่านต่อ>>
การดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ [ 22 มิ.ย. 2564 ] [ อ่าน 34 คน ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเสด็จ เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 และการจัดการสิ่งปฎิกูล พ.ศ.2563 [ 22 มิ.ย. 2564 ] [ อ่าน 39 คน ]

...อ่านต่อ>>
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับครอบครัว [ 22 มิ.ย. 2563 ] [ อ่าน 43 คน ]

...อ่านต่อ>>
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสตรี [ 22 มิ.ย. 2563 ] [ อ่าน 25 คน ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |