ข้อมูล เทศบาลตำบลท่าเสด็จ

ประวัติความเป็นมา

ตราสัญลักษณ์

สภาพทั่วไป/สภาพภูมิประเทศ

การเมืองการปกครอง

จำนวนหมู่บ้านและประชากร

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การบริการพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ

ข้อมูลการติดต่อ

หน่วยงานและอำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่หน่วยงาน

สำนักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

ข้อมูลการติดต่อ

นโยบายและแผนงาน

นโยบายผู้บริหาร

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

รายงานการติดตามผล

แผนอัตรากำลัง

แผนพัฒนาสามปี

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายงานการประชุม

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการขัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการขัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

เทศบัญญัติและกฎหมาย

เทศบัญญัติกฎหมาย

เทศบัญญัติงบประมาณ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

การบริการ

E-service

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

การบริหารงานบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริจและประพฤติมิชอบประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

>> ข่าวประชาสัมพันธ์
>> ข่าวชุมชน
>> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
>> ข่าวพัสดุ
>> ข่าวกิจกรรม
>> ข่าวภาษี
>> ข่าวย้อนหลัง
 
ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก   [ 28 ธ.ค. 2564 ] [ อ่าน 24 คน ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ] [ อ่าน 34 คน ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ2565 [ 2 พ.ย. 2564 ] [ อ่าน 67 คน ]

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเกิดพปีงบประมาณ พ.ศ.2565

...อ่านต่อ>>
รายงานสถิติให้บริการประชาชนเทศบาลตำบลท่าเสด็จ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 23 พ.ย. 2564 ] [ อ่าน 67 คน ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศเทศบาลตำบลท่่าเสด็จ [ 9 พ.ย. 2564 ] [ อ่าน 69 คน ]

...อ่านต่อ>>
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลท่าเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 29 ต.ค. 2564 ] [ อ่าน 58 คน ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2565) [ 29 ต.ค. 2564 ] [ อ่าน 56 คน ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) [ 29 ต.ค. 2564 ] [ อ่าน 43 คน ]

...อ่านต่อ>>
ส.ส.สรชัด​ สุจิตต์​ และนายสุทัศน์​ ด่านตระกูล​ นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสด็จ​ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสด็จ​ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน​ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าเสด็จ [ 26 ต.ค. 2564 ] [ อ่าน 52 คน ]

26​ ตุลาคม​ 2564​ ส.ส.สรชัด​ สุจิตต์​ และนายสุทัศน์​ ด่านตระกูล​ นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสด็จ​ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสด็จ​ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน​ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุท ...อ่านต่อ>>

แจ้งผลการวิเคราะห์น้ำ เทศบาลตำบลท่าเสด็จ [ 26 ต.ค. 2564 ] [ อ่าน 58 คน ]

...อ่านต่อ>>
ประชาสัมพันธ์รายงานข้อมูลสถิติให้บริการประชาชน [ 8 ต.ค. 2564 ] [ อ่าน 57 คน ]

...อ่านต่อ>>
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม [ 5 ต.ค. 2564 ] [ อ่าน 56 คน ]

...อ่านต่อ>>
ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี [ 9 ก.ย. 2564 ] [ อ่าน 68 คน ]

...อ่านต่อ>>
สิทธิผู้สูงอายุ [ 16 ส.ค. 2564 ] [ อ่าน 85 คน ]

สิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546

...อ่านต่อ>>
มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม [ 6 ส.ค. 2564 ] [ อ่าน 74 คน ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |