ข้อมูล เทศบาลตำบลท่าเสด็จ

ประวัติความเป็นมา

ตราสัญลักษณ์

สภาพทั่วไป/สภาพภูมิประเทศ

การเมืองการปกครอง

จำนวนหมู่บ้านและประชากร

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การบริการพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ

ข้อมูลการติดต่อ

หน่วยงานและอำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่หน่วยงาน

สำนักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

ข้อมูลการติดต่อ

นโยบายและแผนงาน

นโยบายผู้บริหาร

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

รายงานการติดตามผล

แผนอัตรากำลัง

แผนพัฒนาสามปี

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายงานการประชุม

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการขัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการขัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

เทศบัญญัติและกฎหมาย

เทศบัญญัติกฎหมาย

เทศบัญญัติงบประมาณ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

การบริการ

E-service

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

การบริหารงานบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริจและประพฤติมิชอบประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
 
 
    โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง
โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
โรงเรียนวัดเขาดิน
โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (ปลายน้ำ)
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
โรงเรียนบ้านหนองบอน
โรงเรียนบ้านหลักเมตร
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเสด็จ มีครูพี่เลี้ยงจำนวน 2 คน เด็กจำนวน 34 คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรือ มีครูพี่เลี้ยงจำนวน 2 คน เด็กจำนวน 20 คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาดิน มีครูพี่เลี้ยงจำนวน 2 คน เด็กจำนวน 30 คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม มีครูพี่เลี้ยงจำนวน 2 คน เด็กจำนวน 25 คน
    วัดและศาสนสถาน
        ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีการปฏิบัติในด้านศาสนาและ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีประจำตามวัดของแต่ละหมู่บ้าน มีวัดในเขตเทศบาลจำนวน 5 วัด ได้แก่
1. วัดสารภี
2. วัดเขาดิน
3. วัดสามัคคีธรรม (ปลายน้ำ)
4. วัดพุทธมงคล (หนองปรือ)
5. วัดสระแก้วศรีสรรเพ็ชญ