ข้อมูล เทศบาลตำบลท่าเสด็จ

ประวัติความเป็นมา

ตราสัญลักษณ์

สภาพทั่วไป/สภาพภูมิประเทศ

การเมืองการปกครอง

จำนวนหมู่บ้านและประชากร

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การบริการพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ

ข้อมูลการติดต่อ

หน่วยงานและอำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่หน่วยงาน

สำนักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

ข้อมูลการติดต่อ

นโยบายและแผนงาน

นโยบายผู้บริหาร

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

รายงานการติดตามผล

แผนอัตรากำลัง

แผนพัฒนาสามปี

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายงานการประชุม

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการขัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการขัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

เทศบัญญัติและกฎหมาย

เทศบัญญัติกฎหมาย

เทศบัญญัติงบประมาณ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

การบริการ

E-service

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

การบริหารงานบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริจและประพฤติมิชอบประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
 
 
ศักยภาพของเทศบาลตำบลท่าเสด็จ
    การบริหาร องค์ประกอบในการบริหารงานของเทศบาลมี ดังนี้
1. สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน
2. นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน
3. รองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน
4. เลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน
5. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน
6. สำนักปลัด จำนวน 41 คน
7. กองคลัง จำนวน 21 คน
8. กองช่าง จำนวน 42 คน
9. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 34 คน
10. กองการศึกษา จำนวน 16 คน
11. กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 5 คน
    เทศบาลตำบลท่าเสด็จ ได้แบ่งเขตการปกครองส่วนท้องที่ แบ่งออกเป็น 9 หมู่บ้าน และตามรูปแบบเทศบาลแบ่งออกเป็น 21 ชุมชน ได้แก่
1. ชุมชนร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 1
2. ชุมชนเขาดินพัฒนา หมู่ที่ 1
3. ชุมชนพร้อมใจพัฒนาบ้านเขาดิน
4. ชุมชนร่วมใจสามัคคี
5. ชุมชนพลังปากคลองเขาดินพัฒนา
6. ชุมชนดงมะม่วงพัฒนา
7. ชุมชนตลาดสดท่าเสด็จร่วมใจ
8. ชุมชนข้าวขวัญพัฒนา
9. ชุมชนหน้าวัดสารภีพัฒนา
10. ชุมชนบ้านหัวอุดพัฒนา
11. ชุมชนปลายน้ำสามัคคีธรรมพัฒนา
12. ชุมชนปลายน้ำพัฒนา
13. ชุมชนท่าว้า
14. ชุมชนท่าว้าร่วมใจพัฒนา
15. ชุมชนสระเกษร่วมใจพัฒนา
16. ชุมชนคลอง 19 หัวป้อมพัฒนา
17. ชุมชนดอนมะเกลือร่วมใจพัฒนา
18. ชุมชนหนองปรือพัฒนา
19. ชุมชนดอนตะไล้-หนองกระทุ่ม-คันคลอง
20. ชุมชนหนองบอนพัฒนา
21. ชุมชนหลักเมตรพัฒนา