ข้อมูล เทศบาลตำบลท่าเสด็จ

ประวัติความเป็นมา

ตราสัญลักษณ์

สภาพทั่วไป/สภาพภูมิประเทศ

การเมืองการปกครอง

จำนวนหมู่บ้านและประชากร

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การบริการพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ

ข้อมูลการติดต่อ

หน่วยงานและอำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่หน่วยงาน

สำนักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

ข้อมูลการติดต่อ

นโยบายและแผนงาน

นโยบายผู้บริหาร

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

รายงานการติดตามผล

แผนอัตรากำลัง

แผนพัฒนาสามปี

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายงานการประชุม

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการขัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการขัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

เทศบัญญัติและกฎหมาย

เทศบัญญัติกฎหมาย

เทศบัญญัติงบประมาณ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

การบริการ

E-service

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

การบริหารงานบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริจและประพฤติมิชอบประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
    ภัยแล้ง
        - จัดทำแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
        - สำรวจพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย
        - ให้การสนับสนุนหรือบริการน้ำสะอาด เพื่อการ อุปโภค - บริโภค ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการประปา ส่วนภูมิภาค จังหวัดสุพรรณบุรี
        - ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ
        - ตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำเข้าสู่แหล่งน้ำ เป้าหมายคือการอุปโภค - บริโภคและการเกษตร ของประชาชน
    อุทกภัย
        - จัดทำแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยและโคลนถล่ม
        - จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องสูบน้ำ งบประมาณ เพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือ
        - ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
        - บริการน้ำสะอาด ในการอุปโภค บริโภคกรณีน้ำในแหล่งน้ำเน่าเสียเนื่องจากน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน
    วาตภัย
        - สำรวจพื้นที่อาคาร และที่พักอาศัยของผู้ประสบภัยที่มีการร้องขอ
        - รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ของผู้ประสบภัย เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอน และวิธีการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546
    อัคคีภัย
        - เข้าระงับเหตุทั้งในและนอกพื้นที่ เมื่อมีการเกิดเหตุอัคคีภัย
        - ให้การสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงแก่ส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นๆ กิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
        - จัดตั้งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลท่าเสด็จ
        - ฝึกอบรมสมาชิก อปพร. เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกซึ่งผ่านการฝึกอบรมจำนวน 100 คน เป้าหมาย 282 คน ในปี พ.ศ. 2549
        - จัดฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ และศักยภาพในการปฏิบัติงาน