ข้อมูล เทศบาลตำบลท่าเสด็จ

ประวัติความเป็นมา

ตราสัญลักษณ์

สภาพทั่วไป/สภาพภูมิประเทศ

การเมืองการปกครอง

จำนวนหมู่บ้านและประชากร

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การบริการพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ

ข้อมูลการติดต่อ

หน่วยงานและอำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่หน่วยงาน

สำนักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

ข้อมูลการติดต่อ

นโยบายและแผนงาน

นโยบายผู้บริหาร

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

รายงานการติดตามผล

แผนอัตรากำลัง

แผนพัฒนาสามปี

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายงานการประชุม

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการขัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการขัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

เทศบัญญัติและกฎหมาย

เทศบัญญัติกฎหมาย

เทศบัญญัติงบประมาณ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

การบริการ

E-service

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

การบริหารงานบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริจและประพฤติมิชอบประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
 
    โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข มีผลการดำเนินงานดังนี้
        1. ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ และได้รับความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพ
        2. ผู้ประกอบการอาหารได้รับความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาหารอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภครวมทั้งกลุ่มเสี่ยง รู้จักวิธีป้องกันโรคต่างๆ
        3. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์
        - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ จำนวน 80,000 บาท
    โครงการอาหารปลอดภัย มีผลการดำเนินงานดังนี้
        1. การสุขาภิบาลอาหารในสถานที่ประกอบ ปรุง และจำหน่ายอาหารได้รับการปรับปรุง ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานมากขึ้น
        2. ตลาดมีความสะอาดถูกสุขลักษณะขึ้น
        3. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และรู้จักเลือกบริโภคอาหารจากร้านอาหาร และแผงลอยที่ได้มาตรฐาน
        4. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยจากการบริโภคอาหาร
        - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ จำนวน 10,000 บาท
    โครงการฟาร์มเลี้ยงสัตว์สะอาด มีผลการดำเนินงานดังนี้
        1.ฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป้าหมายมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน
        2. มีฟาร์มเลี้ยงสุกรที่ผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร
        3. สามารถแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและกลิ่นเหม็นจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้
        4. สามารถควบคุมดูแลการประกอบกิจการให้เป็นไปตามกฏหมาย
        - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ จำนวน 20,000 บาท
    โครงการออกกำลังกายสร้างสุขภาพ มีผลการดำเนินงานดังนี้
        1.สมาชิกชมรมออกกำลังกาย เทศบาลตำบลท่าเสด็จ จำนวน 4 ชมรม มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะการออกกำลังกายที่ถูกต้อง
        2. มีสุขภาพกายแข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดี
        3. สมาชิกมีความสามัคคี มีการพัฒนาองค์กร และร่วมกันพัฒนาชุมชน
        - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ จำนวน 50,000 บาท
    โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด มีผลการดำเนินงานดังนี้
        1. เยาวชนและประชาชนมีความตระหนัก และให้ความสำคัญต่อปัญหาการติดสารเสพติด และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งเสพติด
        2. การใช้ยาเสพติดหรือสารเสพติดน้อยลงเนื่องจากเยาวชนและประชาชนมีแนวคิด และค่านิยมที่ต่อต้านยาเสพติด
        3. เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่มั่วสุมยาเสพติด
        4. สมาชิกในครอบครัวมีความรักความเข้าใจให้แก่กัน สร้างความรัก ความอบอุ่น ให้เกิดขึ้นในครอบครัว
        5.ผู้ติดผู้เสพสารติดสามารถเลิกยาเสพติดได้กลับไปอยู่กับครอบครัว และสังคมอย่างไม่ต้องพึ่งยาเสพติด
        - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ จำนวน 80,000 บาท
    โครงการผู้สูงอายุ มีผลการดำเนินงานดังนี้
        1. ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพจากสถานบริการทั่วถึง
        2. สามารถใช้ศักยภาพของตนเอง ต่อครอบครัว และสังคม
        3. มีส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม และเป็นที่ยอมรับแก่สังคม
        4. สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีสุขภาพกายแข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดี
        - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ จำนวน 80,000 บาท
    โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ มีผลการดำเนินงานดังนี้
        1. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขทั่วถึง
        2. ประชาชนได้รับบริการจากเทศบาลถึงบ้าน ประหยัดค่าใช้จ่าย
        3. ประชาชนทราบข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมของเทศบาลฯ
        - ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ จำนวน 60,000 บาท