ข้อมูล เทศบาลตำบลท่าเสด็จ

ประวัติความเป็นมา

ตราสัญลักษณ์

สภาพทั่วไป/สภาพภูมิประเทศ

การเมืองการปกครอง

จำนวนหมู่บ้านและประชากร

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การบริการพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ

ข้อมูลการติดต่อ

หน่วยงานและอำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่หน่วยงาน

สำนักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

ข้อมูลการติดต่อ

นโยบายและแผนงาน

นโยบายผู้บริหาร

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

รายงานการติดตามผล

แผนอัตรากำลัง

แผนพัฒนาสามปี

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายงานการประชุม

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการขัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการขัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

เทศบัญญัติและกฎหมาย

เทศบัญญัติกฎหมาย

เทศบัญญัติงบประมาณ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

การบริการ

E-service

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

การบริหารงานบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริจและประพฤติมิชอบประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
 
    งานธุรการ
        ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการรับส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง คัดสำเนา พิมพ์ ตรวจทานหนังสือ ดูแลรักษา และเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ช่วยติดต่อ และอำนวยความสะดวกต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
    งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
        ปฏิบัติงานซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผน และโครงการต่างๆซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร เป็นนโยบายแผนงานของเทศบาล และโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัด แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
    งานประชาสัมพันธ์
        ปฏิบัติงานทางการประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ เผยแพร่สนับสนุนผลงาน และนโยบายของเทศบาล เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และท้องถิ่น เป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นกับประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
        1. วางแผนการประชาสัมพันธ์
        2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
        3. เผยแพร่ผลงานนโยบายของเทศบาล ข่าวสารของเทศบาลจังหวัด และรัฐบาล
        4. บันทึกภาพกิจกรรมและเหตุการณ์ต่างๆ ของเทศบาลเพื่อใช้ในการเผยแพร่ และเก็บรวบรวมเป็นหลักฐานประกอบกิจกรรม
        5. จัดทำบรรยายสรุปเป็นรูปเล่ม และมัลติมีเดียเพื่อแนะนำเทศบาล
        6. จัดทำและดูแลเวปไซต์ของเทศบาล