ข้อมูล เทศบาลตำบลท่าเสด็จ

ประวัติความเป็นมา

ตราสัญลักษณ์

สภาพทั่วไป/สภาพภูมิประเทศ

การเมืองการปกครอง

จำนวนหมู่บ้านและประชากร

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การบริการพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ

ข้อมูลการติดต่อ

หน่วยงานและอำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่หน่วยงาน

สำนักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

ข้อมูลการติดต่อ

นโยบายและแผนงาน

นโยบายผู้บริหาร

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

รายงานการติดตามผล

แผนอัตรากำลัง

แผนพัฒนาสามปี

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายงานการประชุม

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการขัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการขัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

เทศบัญญัติและกฎหมาย

เทศบัญญัติกฎหมาย

เทศบัญญัติงบประมาณ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

การบริการ

E-service

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

การบริหารงานบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริจและประพฤติมิชอบประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
 
         มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัตงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของชาติ และรัฐบาลจัดการศึกษาพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสัมพันธ์กันให้เป็นไปตามบทบัญญัติ ในแผนงานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชน
    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
        มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเสด็จ จัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดบริการการศึกษาแก่เด็กอายุ 3 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนวัยเรียน และช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ โดยมีส่วนร่วมในการศึกษาและสนับสนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
    งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
        มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประชุมอบรม สัมมนา ประสานงาน ให้บริการด้านวิชาการ , การส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆให้กับประชาชนและเยาวชน
    ส่งเสริมด้านการศึกษา
        มีหน้าที่เกี่ยวกับการมุ่งเน้นพัฒนาเด็ก และเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลท่าเสด็จ ให้ได้รับโอกาสมากขึ้น

    งานส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น

        มีหน้าที่เกี่ยวกับการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีของชาติ และท้องถิ่น เช่น งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีสงกรานต์ งานวันเด็กแห่งชาติ ฯลฯ
    งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
        มีหน้าที่เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ สงเคราะห์คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสังคมสงเคราะห์
    งานพัฒนาชุมชน
        มีหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน การฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน การจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน การประสานงานและความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน ในเขตเทศบาลมีสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และห้องสมุดประชาชน ซึ่งเป็นแหล่งการศึกษา และพัฒนาการเรียนรู้ของประชาชนในเขตพื้นที่