ข้อมูล เทศบาลตำบลท่าเสด็จ

ประวัติความเป็นมา

ตราสัญลักษณ์

สภาพทั่วไป/สภาพภูมิประเทศ

การเมืองการปกครอง

จำนวนหมู่บ้านและประชากร

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การบริการพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ

ข้อมูลการติดต่อ

หน่วยงานและอำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่หน่วยงาน

สำนักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

ข้อมูลการติดต่อ

นโยบายและแผนงาน

นโยบายผู้บริหาร

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

รายงานการติดตามผล

แผนอัตรากำลัง

แผนพัฒนาสามปี

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายงานการประชุม

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการขัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการขัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

เทศบัญญัติและกฎหมาย

เทศบัญญัติกฎหมาย

เทศบัญญัติงบประมาณ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

การบริการ

E-service

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

การบริหารงานบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริจและประพฤติมิชอบประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
 
    งานธุรการ
        มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณดูแลรักษา จัดเตรียมประสานงานให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งานจัดทำคำสั่ง และประกาศ ตลอดจนงานโต้ตอบหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ
    ฝ่ายวิศวกรรม
        มีหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแลงานด้านวิศวกรรม งานควบคุมอาคารและผังเมือง และงานไฟฟ้าสาธารณะ ประกอบด้วย 3 งาน คือ งานวิศวกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบการแฏิบัติงานในหน้าที่เขียนแบบ ออกแบบ ประมาณการงานด้านวิศวกรรม งานถนน แหล่งน้ำ งานโครงสร้าง งานสะพาน ให้คำปรึกษาแนะนำและให้บริการ พร้อมออกข้อกำหนดรายละเอียด เพื่อให้เป็นมาตรฐานและสำรวจงานโครงสร้างพื้นฐานประเภทต่างๆ สำรวจความเหมาะสม เพื่อจัดทำโครงข่ายสายทางภายในเขะเทศบาล งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย งานควบคุมอาคาร และผังเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัตงานในงานควบคุมอาคารและขออนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารแก่ประชาชน งานรับแจ้งการขุดดิน ตาม พ.รบ. การขุดดินถมดิน พ.ศ. 2543 การจัดทำผังเมืองรวม ในเขตเทศบาล จัดทำสวนสาธารณะ 3 และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
    งานไฟฟ้าสาธารณะ
        มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ควบคุม ดูแล ติดตั้ง และบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ควบคุมพัสดุ - อุปกรณ์ เขียนแบบ ออกแบบ ประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานไฟฟ้าแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟ้าและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
    ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง และซ่อมบำรุง มีหน้าที่ควบคุมกำกับ ดูแล งานด้านก่อสร้างงานซ่อมบำรุง งานเครื่องจักรกล ประกอบด้วย 3 งานคือ

    - งานก่อสร้าง
        มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านควบคุมการก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐาน (งานทางแหล่งน้ำ ประปา สะพาน อาคาร Box Convert) ของกองช่างและกองอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานด้านช่าง ให้เป็นไปตามรูปแบบแปลนที่กำหนด ออกข้อกำหนดมาตรฐานการควบคุม งานการจัดทำรายงานให้คำปรึกษา และบริหารงานด้านก่อสร้างทุกชนิด งานก่อสร้าง ด้านสาธารณูปโภคอื่นๆ ของเทศบาล และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
    - งานซ่อมบำรุง
        มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านซ่อมบำรุงรักษาทางแหล่งน้ำ ประปา สะพาน อาคาร Box Convert ถางป่า กำจัดวัชพืช 2 ข้างทาง ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร บำรุงรักษางานด้านสาธารณูปการอื่นๆ ของเทศบาล การจัดสถานที่งานกิจกรรมของเทศบาล ให้คำปรึกษาและบริการประชาชนในด้านความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง พิจารณาคำร้องประเภทต่างๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
    - งานเครื่องจักร
        มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกล ตรวจซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกลให้เป็นปกติ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามทีได้รับมอบหมาย
    ฝ่ายประปา
        มีหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแล งานด้านผลิตและจ่ายน้ำ งานควบคุมการผลิตและจัดเก็บรายได้ ประกอบด้วย 2 งาน คือ
        - งานควบคุมการผลิตและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานควบคุมระบบการทำงาน ของประปา ดูแลรักษาความสะอาดในการผลิตน้ำ ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จัดเก็บค่าน้ำ และประชาสัมพันธ์ ขยายระบบประปาให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
        - งานบำรุงรักษาประปา มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบำรุงรักษา ระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตประปา จักทำความสะอาดอุปกรณ์ในการกรองของระบบประปา จัดทำงบประมาณ การบูรณะบำรุงรักษาทั้งระบบผลิตและระบบอุปกรณ์ท่อ บำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารโรงสูบประปา และระบบท่อต่างๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย