ข้อมูล เทศบาลตำบลท่าเสด็จ

ประวัติความเป็นมา

ตราสัญลักษณ์

สภาพทั่วไป/สภาพภูมิประเทศ

การเมืองการปกครอง

จำนวนหมู่บ้านและประชากร

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การบริการพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ

ข้อมูลการติดต่อ

หน่วยงานและอำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่หน่วยงาน

สำนักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

ข้อมูลการติดต่อ

นโยบายและแผนงาน

นโยบายผู้บริหาร

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

รายงานการติดตามผล

แผนอัตรากำลัง

แผนพัฒนาสามปี

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายงานการประชุม

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการขัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการขัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

เทศบัญญัติและกฎหมาย

เทศบัญญัติกฎหมาย

เทศบัญญัติงบประมาณ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

การบริการ

E-service

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

การบริหารงานบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริจและประพฤติมิชอบประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
 
สำนักงานปลัด  รับผิดชอบงาน
    งานธุรการ
        - มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณงานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์
        - การติดต่อและอำนวยความสะดวกต่างๆ งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล งานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ / พนักงานเทศบาล
        - งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ งานตรวจสอบแสดงรายการ เกียวกับเอกสารที่สำคัญของทางราชการ
        - งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล ประชุมสภาเทศบาลทั้งหมด 8 ครั้ง ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจำทุกเดือน
    งานการเจ้าหน้าที่
        - ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง งานบรรจุ และแต่งตั้งโอนย้าย เลื่อนระดับ
        - งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
        - งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาล
        - งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
        - งานประเมินการปฏิบัติงานประจำปี
        - งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
        - งานพัฒนาบุคลากร เช่นการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
        - งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง
        - งานสวัสดิการพนักงานและลูกจ้าง
        - งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ งานทะเบียนราษฎร
        - มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฏร เช่นการแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ เพิ่มชื่อ